Wsparcie MŚP - GO TO BRAND

Email Drukuj PDF

3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH - "GO TO BRAND"

Dotacje przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

Termin naboru wniosków: od 04.04.2018 do 08.05.2018 r.

 

Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Mikro-, mały lub średni przedsiębiorca może dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania można sfinansować też koszty konsultanta, który doradzi jak wypromować twoją firmę za granicą.

Wsparcie jest skierowane do branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Są to: biotechnologia i farmaceutyka,budowa i wykańczanie budowli,części samochodowe i lotnicze, maszyny i urządzenia, moda polska, IT/ICT, jachty i łodzie rekreacyjne, polskie specjalności żywnościowe, sprzęt medyczny, branże kosmetyczna, meblarska, usług prozdrowotnych.

Drugim obszarem wsparcia są wybrane perspektywiczne rynki zagraniczne, tj.: Algieria, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam.

RODZAJE PROJEKTÓW PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWANIU

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

RODZAJE PODMIOTÓW MOGĄCYCH UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w myśl Załącznika I do rozporządzenia KE 651/2014 i prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 30 000 000 zł;

- zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 120 000 000 zł.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH PROJEKTU

1. w przypadku jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 500 000 zł,

2. co najmniej dwóch programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł,

3. branżowego programu promocji wynosi 1 000 000 zł,

4. branżowego programu promocji i co najmniej jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych wynosi 1 000 000 zł.

MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych; w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci

pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;

- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;

- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;

- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

RODZAJE KOSZTÓW KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ DO DOFINANSOWANIA

koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

koszty reklamy w mediach targowych,

koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

koszty informacyjno-promocyjne projektu.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdziecie Państwo na stronach PARP.

 

Źródło: PARP

 
PARTNERZY