Kredyt na innowacje technologiczne

Email Drukuj PDF

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy[2]) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Wsparcie  kierowane  będzie na  projekty dotyczące  wdrożenia   innowacji   technologicznych, będących  wynikiem własnych  prac  B+R  przedsiębiorców,  lub  projekty  dotyczące  wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać  prawa własności przemysłowej  lub  wyników  prac  rozwojowych  lub  wyników  badań przemysłowych,  lub  nieopatentowanej  wiedzy  technicznej,  które  umożliwiają  wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Dofinansowaniem w ramach poddziałania 3.2.2 mogą być objęte:
- Wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej,wskazane wart. 10 ust. 5 ustawy.  Intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
- Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty  techniczne  (art.  10  ust.  6  ustawy).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze określone w art. 10 ustawy.

Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  303 000 000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony złotych), w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych );
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 272 863 514,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.
Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

Wydatki kwalifikowane
Wydatki kwalifikowane projektu określa art. 10 ustawy. Do  wydatków kwalifikowanych zalicza się wydatki na:

1) zakup  nieruchomości  niezabudowanej  lub  zabudowanej,  w  tym  zakup  prawa  użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego  rzeczoznawcę  majątkowego  potwierdzający,  że  cena  nabycia  nie  przekracza  wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
c) w  okresie  10  lat  poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
d)nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2) zakup,  wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how  oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób  trzecich niepowiązanych  z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7) wykonane  przez  doradców  zewnętrznych  studia,  ekspertyzy,  koncepcje  i  projekty techniczne, niezbędne  do  wdrożenia  nowej  technologii  w  ramach  inwestycji technologicznej.

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK (link[1]) w terminie: od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu za pośrednictwem Generatora, należy przekazać go także do BGK w postaci papierowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia go w Generatorze w sposób opisany w Regulaminie konkursu.


Termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą być składane  w  okresie  od  7  grudnia  2015  r.  do 20 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).

 
PARTNERZY