Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

JEREMIE 2 dla MŚP

Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.

czytaj więcej

Kolejne udogodnienia PARP

PARP wprowadza kolejne udogodnienia korzystne dla beneficjentów, w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej.

czytaj więcej

Pożyczka płynnościowa dla firm

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy.

czytaj więcej

Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy unijnych województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.

Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

 

MŚP mogą uzyskać wsparcie z następujących produktów finansowych:

Mikropożyczka

wartość pożyczki: do 100 tys. zł (nie więcej niż 25 tys. EUR)

okres spłaty do 5 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

Dla kogo:  mikro lub małe przedsiębiorstwa (średnie przedsiębiorstwa
– finansowanie dla średnich przedsiębiorstw możliwe jest do 31 grudnia 2020 r. w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19)

Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij

 

Pożyczka Rozwojowa

Parametry produktu: wartość pożyczki pow. 100 tys. do 500 tys. zł

okres spłaty do 7 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij

 

Pożyczka Inwestycyjna

Parametry produktu:    wartość pożyczki pow. 500 tys. do 2 mln

okres spłaty do 10 lat

karencja w spłacie kapitału od 8 do 12 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

 Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

 Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Kontakt - kliknij

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna

Parametry produktu:       wartość pożyczki: do 500 tys. zł

okres spłaty: do 7 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i preferencyjne

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Kontakt - kliknij

 

Poręczenie

Kwota jednostkowego poręczenia: do 2 mln zł (max. 80% kwoty kredytu)

Termin obowiązywania poręczenia: do 7 lat

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe/rynkowe               

Cel: kredyty objęte poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa, finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij 

 

Jakie są ułatwienia JEREMIE 2, w związku z COVID-19?

Niezależnie od powyższego, w przypadku JEREMIE2 (preferencyjne pożyczki i poręczenia dla MŚP) w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo:

-    możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem obecnego okresu finansowania, zarówno dla pożyczek już udzielonych, jak i nowych

 -   możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania – do 4 miesięcy (kapitał i odsetki)

-    możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres analogiczny do wydłużenia okresu spłaty kredytów w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie dłuższy niż 12 miesięcy

-    finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych

-    finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i dalszą możliwą zmianą parametrów wsparcia, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z pośrednikami finansowymi lub Bankiem Gospodarstwa Krajowego - JEREMIE2 

 

Gdzie można zgłosić się?

Udzielaniem pomocy zajmują się pośrednicy finansowi:

Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Poręczenie

Mała Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Inwestycyjna

Źródło: WRPO

Informujemy, że w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na gospodarkę i działalność przedsiębiorców, PARP wprowadza kolejne udogodnienia w projektach dotyczących umiędzynarodowienia działalności biznesowej. Dotyczą one konkursów Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (2.3.3 POIR), Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand (3.3.3 POIR) oraz Internacjonalizacja MŚP (1.2 POPW).

Wprowadzono dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych.

 1. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj.:
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach,
 • opłata rejestracyjna za udział w targach oraz opłata za wpis do katalogu targowego,
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,
 • koszty reklamy w mediach targowych,
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
 • koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki poniesione w związku z rezerwacją hotelu).
 1. Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

Wydatki będą uznane za kwalifikowalne pod warunkiem, że beneficjent:

 • podjął zobowiązanie do ich poniesienia przed 11 marca 2020 r.,
 • udokumentuje brak możliwości odzyskania środków poniesionych w celu realizacji zadania odwołanego albo niemożliwego do zakończenia lub przedstawi odpowiednie oświadczenie,
 • przedstawi uzasadnienie odwołania zadania/ braku możliwości jego ukończenia. W szczególności chodzi o potwierdzenie, że zaistniały stan jest wynikiem siły wyższej (np. ograniczone możliwości wjazdu do danego kraju w związku z zagrożeniem koronawirusem);
 • udokumentuje wydatek na zasadach ogólnych, tj. w szczególności z uwzględnieniem wymagań właściwych wytycznych w zakresie dokumentowania wydatków oraz trybu wyboru wykonawcy.

Wydatki – na skutek odwołania wydarzeń – będą w większości przypadków niższe od wcześniej zakładanych w budżecie. Dlatego PARP zapewnia beneficjentom (przy projektach z wykorzystaniem pomocy de minimis), możliwość wykorzystania tych wolnych środków na inne zadania. Dotyczy to zarówno przesunięcia środków na inne zadania, bądź na realizację dodatkowych nowych zadań, nie przewidzianych dotąd w projekcie, a które dopuszcza dokumentacja konkursowa, tzn. ich realizacja będzie przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników rezultatu na zakładanym poziomie.

Kwestia rozliczeń projektów wg. kosztów ryczałtowych jest obecnie analizowana i opiniowana. PARP o zmianach będzie informowała w osobnym komunikacie.

Ponadto, niezmienne pozostają informacje dotyczące zmian obejmujących projekty rozliczane kosztami rzeczywistymi, jak i ryczałtowymi:

 • Przedłużenie okresu realizacji projektu i okresu kwalifikowalności wydatków na czas, który będzie niezbędny do zrealizowania przedsięwzięcia w zaplanowanym zakresie (rozumianym jako liczba i rodzaj zaplanowanych zadań).
 • Możliwość udziału w imprezach zaplanowanych w projekcie, ale odbywających się w późniejszym czasie (np. przyszłoroczne edycje targów).
 • Uwzględnienie możliwości udziału w imprezach innych niż wcześniej planowane, w tym również odbywających się na rynkach innych, niż te które pierwotnie zaplanowano w projekcie.
 • Przedłużenie terminu osiągnięcia wskaźników rezultatu na czas ustalony indywidualnie i w zależności od konkretnej sytuacji, lub ponowne ustalenie ich wartości (w przypadku gdy ma to bezpośredni związek z pandemią).
 • Dopuszczenie możliwości wcześniejszego zakończenia projektu, wypłaty dofinansowania w zakresie ograniczonym do zadań zrealizowanych oraz odpowiedniego pomniejszenia wskaźników rezultatu.

Co jeśli trudno prognozować przyszłość?

Jeśli ze względu na stan pandemii nie ma obecnie możliwości na konkretyzację zadań projektu i ich terminów, należy przesłać do PARP (za pośrednictwem SL2014) odpowiednie pismo. Należy w nim zawrzeć przewidywane zmiany (i ich kierunek) wraz z informacją, że właściwy wniosek o zmianę zostanie złożony w momencie, gdy zaistnieje taka możliwość.

Skontaktuj się z nami

Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio u Opiekunów Projektów w PARP. W przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu „Go to Brand” zalecamy kontakt drogą elektroniczną – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Źródło: PARP

Trzy instytucje finansowe: WARP Sp. z o.o. w Poznaniu, ARR S.A. w Koninie i WFR sp. z o.o., z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego podpisały Umowę, dzięki której WARP Sp. z o.o. i ARR S.A. mają w swojej ofercie instrument wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorstw w formie POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWEJ.

Pożyczka Płynnościowa to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy, i/lub zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej, które stały się wymagalne po 1 marca 2020 roku.

Dla kogo istnieje możliwość ubiegania się o pożyczkę płynnościową:

 • dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 (spadek obrotów/przychodów z prowadzonej działalności)
 • dla mikro, małych i średnich firm z siedzibą i/lub oddziałem i/lub stałym miejscem wykonywania i/lub dodatkowym stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa wielkopolskiego
 • dla firm, które przed 1 marca 2020 r. stale prowadziły działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego i deklarują ją kontynuować  

Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

 

Zapytaj o Pożyczkę Płynnościową w WARP:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

tel.: 61 65 06 362 lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 333

 

Zapytaj o Pożyczkę Płynnościową w ARR:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 63 245 30 95 wew. 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 63 245 30 95 wew. 35

 

Źródło: WRPO, WARP, ARR