Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Wsparcie zwiększenia dostępności

Dofinansowanie dla firm realizujących inwestycje znoszące bariery i ułatwiające życie osobom ze szczególnymi potrzebami

czytaj więcej

Inwestycja w ludzi

FE dla Rozwoju Społecznego to wsparcie dla przedsiębiorstw i pracowników na rozwój polityki kadrowej i kompetencji pracowniczych

czytaj więcej

Ośrodki innowacji wsparciem dla przedsiębiorców

Efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym na rzecz MŚP

czytaj więcej

Jak ośrodki innowacji wspierają polskich przedsiębiorców?

Ośrodki innowacji to grupa instytucji, która prowadzi działalność w obszarze wspierania procesów innowacyjnych w gospodarce, w szczególności w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te zajmują się transferem technologii i dostarczaniem usług proinnowacyjnych oraz współpracą z biznesem. W jaki sposób ośrodki innowacji mogą wspierać polskich przedsiębiorców?

Ośrodki innowacji skupiają swoją działalność na różnych aspektach i etapach procesów innowacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie w oferowaniu przez nie tzw. usług proinnowacyjnych. Zakładanym efektem ich działalności jest rozwijanie innowacji w aspekcie produktowym i procesowym.

W ramach ośrodków innowacji można wyróżnić:

  • Parki technologiczne/naukowe to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Są ukierunkowane na rozwój działalności przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, wykorzystujących nowoczesne technologie. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne.
  • Inkubatory technologiczne to wyodrębnione organizacyjnie jednostki, które zapewniają początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP – w tym założycielom start-upów – pomoc w uruchomieniu przedsiębiorstw oferujących produkty lub usługi powstałe w wyniku opracowania i wdrożenia nowych technologii. Zapewniają one program inkubacji przedsiębiorczości, a ich głównym celem jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Inkubatory technologiczne zwykle dysponują laboratoriami badawczymi i zaawansowaną infrastrukturę techniczną.
  • Centra transferu technologii – funkcjonujące jako jednostki samodzielne lub uczelniane, powoływane w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstających w sferze jednostki macierzystej lub w otoczeniu danego centrum (wypracowywane przez inne podmioty, z którymi centrum transferu technologii współpracuje).
  • Centra innowacji to ośrodki, które świadczą klientom wyspecjalizowane usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe o charakterze proinnowacyjnym. Adresatem kompleksowych usług proinnowacyjnych najczęściej są już działające przedsiębiorstwa lub technologiczne startupy. 
  • Huby Innowacji Cyfrowych to ośrodki gromadzące wiedzę i kompetencje w dziedzinie cyfrowej transformacji działalności gospodarczej. Wspierają transformację cyfrową przedsiębiorstw, aby pomóc zwiększyć ich konkurencyjność rynkową poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru szeroko pojętych technologii cyfrowych.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Ośrodki innowacji świadczą na rzecz sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw usługi doradcze, informacyjne, szkoleniowe oraz usługi związane z udostępnianiem infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak podkreślono w raporcie PARP „Analiza potencjału ośrodków innowacji i ich wpływu na realizację założeń (koncepcji) inteligentnych specjalizacji w Polsce”, usługi oferowane przez ośrodki innowacji są zróżnicowane i obejmują m.in. wsparcie procesów transferu i komercjalizacji nowych technologii, pomoc w tworzeniu nowych firm i wdrażaniu innowacyjnych modeli biznesowych, świadczenie rozmaitych usług doradczych związanych z innowacyjnym rozwojem przedsiębiorstwa, udostępnianie bazy lokalowej i infrastruktury technicznej niezbędnych w procesach transferu technologii, wypracowywania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Pochodną działalności tych podmiotów jest tworzenie skupisk innowacyjnych firm, animacja proinnowacyjnych postaw oraz organizowanie współpracy na linii biznes – nauka w celu podnoszenia konkurencyjności sektora gospodarczego, opartej na innowacyjności.

Jakie wsparcie z Funduszy Europejskich oferuje ośrodkom innowacji PARP?

W ramach obecnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w większym stopniu niż w poprzedniej perspektywie, oferowane są instrumenty dla ośrodków innowacji, klastrów oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych).

Do 22 sierpnia 2023 r. przyjmowane są wnioski do konkursu „Startup Booster Poland – Smart UP” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Nabór skierowany jest do podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i/lub na rzecz innowacyjności w tym centrów transferu technologii, centrów innowacji, inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych. Celem działania jest wsparcie innowacyjnych przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju (start-upów) poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym oferowane przez akceleratory wybrane w trybie konkursowym. Kwota dofinansowania projektu wynosi między 10 a 18 mln zł.

Do 30 sierpnia 2023 r. trwa natomiast nabór do konkursu „Rozwój oferty klastrów dla firm” z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem działania jest wzmocnienie potencjału oraz profesjonalizacji działalności koordynatorów klastra, w szczególności poprzez rozwój innowacyjnej oferty usługowej na rzecz członków klastra w zakresie B+R+I (badania, rozwój, innowacje). Fakultatywnie przedmiotem projektu może być rozwój usług w zakresie internacjonalizacji oraz transferu wiedzy i dobrych praktyk w klastrze. Środki przeznaczone na dofinasowanie projektów w naborze to 66 mln zł.

Do 12 lipca 2023 r. trwał także nabór do konkursu „Platformy startowe dla nowych pomysłów” skierowany do ośrodków innowacji (parków naukowo-technologicznych, parków naukowych, parków technologicznych, inkubatorów technologicznych). Dofinansowanie w wysokości od 10 do 25 mln zł mogą otrzymać projekty grantowe, działające w partnerstwie prowadzonym przez animatorów platform startowych. Realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, polegające na stworzeniu kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych pomysłów start-upów. Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do realizacji zaplanowanego programu inkubacji, obejmującego także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego. Dofinansowanie można przeznaczyć na koszty operacyjne, w tym wynagrodzenia personelu projektu oraz koszty indywidualnego wsparcia start-upów, w tym koszty usług podstawowych i specjalistycznych. Konkurs realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).

W przyszłym roku uruchomiony zostanie również konkurs „Rozwój oferty OI dla firm” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Celem konkursu jest rozwój potencjału akredytowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pojedynczych ośrodków innowacji lub konsorcjów (partnerstw) specjalizacji technologicznych, a także rozszerzenie ich oferty o nowe lub ulepszone proinnowacyjne usługi oferowane przedsiębiorcom. Budżet naboru wynosi 66 mln zł.

Więcej informacji o naborach można znaleźć na stronie PARP.

 

Źródło: PARP