Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

Zmiana Rzecznika MŚP

RMŚP to niezależny organ, którego gwarantem niezależności jest zakaz przynależności do partii politycznych

czytaj więcej

Raport o stanie MŚP w Polsce 2024

O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm

czytaj więcej

Szukasz dofinansowania?

Zapoznaj się z aktualnymi naborami PARP w ramach Funduszy Europejskich skierowanych do przedsiębiorców

czytaj więcej

Fundusz pożyczkowy

Podstawowym zadaniem funduszy pożyczkowych jest ułatwienie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznego finansowania ze środków publicznych, na rozwój firmy.

Pożyczka unijna w ramach programu JEREMIE2 dla mikro, małych i średnich firm na start lub rozwój:

Pożyczki można przeznaczyć na:
•    wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych;
•    wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług;
•    zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji;
•    finansowanie rozszerzenia działalności;
•    finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacja nowych projektów;
•    oraz inne cele przyczyniające się do rozwoju Twojej firmy.

Ograniczenia w finansowaniu:
•    finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% pożyczki;
•    finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 50% pożyczki.

Jeżeli spełniasz wszystkie poniższe kryteria przyjdź po pożyczkę „START”:
•    zamierzasz być mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem lub nim jesteś – według Definicji MŚP,
•    nie podlegasz ubezpieczeniu społecznemu w ramach KRUS,
•    masz oddział/siedzibę firmy w Wielkopolsce lub chcesz mieć i tutaj zamierzasz realizować swój projekt,
•    cel projektu, który chcesz finansować z Inicjatywy JEREMIE nie dotyczy PKD wskazanych w Liście Wykluczeń,
•    nie jesteś przedsiębiorcą zagrożonym – według Dokumentu Przedsiębiorca zagrożony,
•    nie ciąży na Tobie obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
•    nie jesteś wykluczony według Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013, między innymi ze względu na przekroczony limit udzielonej pomocy de minimis,
•    jeżeli uzyskałeś wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej to musi upłynąć 1 rok od uzyskania w/w wsparcia.

Na moment aplikowania o pożyczkę nie musisz mieć zarejestrowanej firmy.

Rodzaje zabezpieczeń:
•    weksel własny in blanco - obowiązkowo
•    poręczenie wekslowe osób fizycznych i prawnych
•    hipoteka na nieruchomości
•    przelew wierzytelności
•    sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu
•    inne przewidziane w Regulaminie

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

Za rozpatrzenie wniosku nie są pobierane opłaty i prowizje.