Izba Przemysłowo-Handlowa Południowej Wielkopolski

biuro@iphpw.pl

(62) 735 67 49

"Design dla przedsiębiorców"

Dofinansowanie dla MMŚP na innowację produktową zaspakajającą specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

czytaj więcej

Raportowanie umów o dzieło

Od 1. stycznia br. przedsiębiorcy muszą raportować do ZUS-u wszystkie nowe umowy o dzieło na specjalnym formularzu ZUS RUD

czytaj więcej

ESG coraz ważniejsze dla inwestorów

Dbałość firmy o środowisko i kwestie społeczne, mają coraz większe znaczenie w decyzjach inwestycyjnych

czytaj więcej

Raport Rzecznika MŚP w sprawie wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przygotował raport dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy, organizowanych w poszczególnych województwach, w ramach programów finansowanych ze środków europejskich, w celu wsparcia mikro- i małych przedsiębiorców, których sytuacja uległa pogorszeniu w związku z pandemią COVID-19 – w kontekście wniosków i postulatów przedsiębiorców wpływających do Biura Rzecznika MŚP w 2020 r.

W związku z bardzo licznymi wnioskami i skargami mikro- i małych przedsiębiorców, dotyczącymi procedur naboru i przyznawania grantów na kapitał obrotowy w poszczególnych województwach, Rzecznik MŚP w 2020 r. podejmował wiele interwencji, kierując wystąpienia do urzędów marszałkowskich i instytucji przeprowadzających konkursy, z prośbą o zajęcie stanowiska i przedstawienie wyjaśnień.

 

Na podstawie wspomnianych wystąpień przedsiębiorców, uzyskanych stanowisk organów oraz analizy zasad, kryteriów i okoliczności przebiegu naborów wniosków o dofinansowanie kapitału obrotowego, Rzecznik MŚP przygotował raport, w którym dokonał diagnozy przyczyn występujących problemów.

Rzecznik MŚP wyodrębnił trzy kategorie barier i utrudnień:

  • techniczne (duża część instytucji organizujących nabory nie przygotowała odpowiednich narzędzi i systemów informatycznych);
  • merytoryczne (zróżnicowanie kryteriów i adresatów naborów w poszczególnych województwach);
  • finansowe (ograniczone środki finansowe w ramach programów operacyjnych w poszczególnych województwach, z których finansowano kapitał obrotowy).

Rzecznik MŚP przekazał przedmiotowy raport do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, aby opisane w nim wnioski przyczyniły się do uniknięcia podobnych problemów przy tworzeniu kolejnych instrumentów wsparcia przedsiębiorców w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz posłużyły przygotowaniu rekomendacji skierowanych do instytucji odpowiedzialnych za programy, z których wynikać będzie precyzyjne całościowe określenie potrzeb przedsiębiorców, zarówno co do kwot, jak i warunków formalno-prawnych.

Zdiagnozowane przez Rzecznika MŚP bariery, a także różnice w kryteriach i przebiegu naborów w poszczególnych województwach, zostały zestawione na załączonej poniżej tabeli. Wynika z niej m.in., że we wszystkich województwach złożono łącznie 138 034 wnioski o dotacje na kapitał obrotowy na kwotę 3 875 377 529,06 zł (przy łącznej puli ze wszystkich województw, opiewającej na kwotę 840 058 836,00 zł), z czego pozytywną ocenę przeszło jedynie 20 535 wniosków. Co jednoznacznie pokazuje niedoszacowanie zapotrzebowania na środki dla przedsiębiorców. (Informacyjnie wskazać należy, że nie we wszystkich województwach zakończono jeszcze ocenę wniosków)

 

Raport Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców dotyczący barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy

Bariery i utrudnienia w zakresie naboru wniosków na dotacje (granty) na kapitał obrotowy - tabela

Pismo Rzecznika MŚP do MFiPR w sprawie przekazania Raportu dotyczącego barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

Pismo Rzecznika MŚP do MRPiT w sprawie przekazania Raportu dotyczącego barier i utrudnień w zakresie naboru wniosków na dotacje na kapitał obrotowy

 

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP